راه های دسترسی به نمایشگاه

نقشه تهران

استفاده خط مترو

استفاده از سامانه اتوبوس های تندرو