نقشه نمایشگاه و سالن ها

نقشه کلی نمایشگاه بین اللملی تهران

نقشه سالن ۳۵

نقشه سالن ۳۸a